PROJEKT "MAM ZAWÓD - MAM SZANSĘ"

projekt

1. Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Krzyżowicach we współpracy z organem prowadzącym szkołę
– Starostwem Powiatowym we Wrocławiu zakwalifikował się do  projektu „MAM ZAWÓD- MAM SZANSĘ”.

2.Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

3.Projekt realizowany we współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu oraz firmą Syntea S.A.

4.Termin realizacji projektu   od stycznia 2017 roku do października  2018 roku.

Całkowita wartość projektu to 1 265 664,00 zł.

Projekt realizowany w partnerstwie Powiatu Wrocławskiego z firmą Syntea s.a. (lider) dla lepszego dostosowania systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Krzyżowicach, w terminie od stycznia 2017 do października 2018 r.

Głównym celem projektu jest poprawa jakości kształcenia, umożliwienie dostępu uczniów do różnych form zdobywania wiedzy, tak aby zwiększyć ich szansę wejścia na rynek pracy po zakończeniu edukacji.

Wsparciem w ramach projektu objętych zostanie 195 uczniów oraz 10 nauczycieli.

Przewidziane w projekcie są następujące formy wsparcia:

 • Adaptacja oraz wyposażenie pracowni komunikacji w języku obcym dla techników hotelarstwa oraz pracowni rysunku technicznego dla kierunku technik architektury krajobrazu;
 • Doradztwo edukacyjno – zawodowe dla uczniów;
 • Szkolenia dla nauczycieli zawodu pod kątem korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno – komunikacyjnych;
 • Certyfikowane szkolenia dla uczniów w tym: barman, florysta, obsługa kas fiskalnych, operator wózków jezdniowych, barista, groomer;
 • Językowe kursy branżowe: – języka angielskiego dla techników hotelarstwa oraz techników weterynarii; języka niemieckiego dla techników hotelarstwa;
 • Zajęcia specjalistyczne z rysunku technicznego, rysunku odręcznego oraz tworzenia wizualizacji do projektu zagospodarowania terenu;
 • Kursy przygotowawcze na studia z biologii i chemii wraz z kursami wyjazdowymi dla zawodów: technik geodeta, technik weterynarii, technik architektury, technik rolnik;
 • Wyjazdy naukowe uczniów na targi Polagra, do Centrum Nauki Kopernik, do Arboretum
  w Wojsławicach oraz do stadniny koni;
 • Płatne staże zawodowe.

 


 

Teatr ognia

Projekt jest realizowany w Powiatowym Zespole Szkół od 4 lat. Działania projektowe rozpoczynają  się we wrześniu, po utworzeniu grupy docelowej projektu liczącej 20 osób. Prowadzone zajęcia  mają charakter cykliczny  odbywają się raz w tygodniu w formie warsztatów.

Pierwszy etap to zajęcia poświęcone integracji grupy – “w grupie siła”; “poznajmy się lepiej”, “jestem bezpieczny”, „ jestem potrzebny” „jestem w temacie – żonglerka – co to takiego?”. Ten blok jest prowadzony przez pedagoga szkolnego.

Następny etap to cykl warsztatów poświęconych nauce żonglowania piłeczkami, pojami oraz kijami. Zajęcia są prowadzone przez osoby, które nabyły umiejętności w żonglerce realizując projekt modelowy. Zajęcia odbywają się pod opieką nauczycieli WF-u.

Kolejnym krokiem są działania skierowane na poprawę motoryki ciała oraz doskonalenie wyrażania emocji. Aktywności tego typu to zajęcia pantomimiczne  prowadzone pod wspólnym hasłem “ Aby giętkie ciało…..”.

Następny etap działań projektowych, to przygotowanie etiudy oraz pokazu umiejętności pt. “Opowiem ci swą historię”. “Czas na decyzję” – cykl warsztatów poświęconych samoocenie, odpowiedź na pytanie kim chciałbym być, co chciałbym robić, co muszę zrobić, aby osiągnąć zamierzony cel, kto może mi w tym pomóc itp.


 

Wymiany uczniów

W Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Krzyżowicach prowadzone są również działania związane z projektami unijnymi mającymi na celu wymianę uczniów.

Od kilku lat, nasza szkoła współpracuje z Liceum Rolniczym z Wintzenheim we Francji. Uczniowie francuscy oraz polscy odbywają razem zajęcia pod merytoryczną opieką nauczycieli przedmiotów zawodowych, zagospodarowują fragment terenu szkoły: sadzią różnego typu rośliny ozdobne a także ćwiczą własne umiejętności pracy z maszynami.

Szkoła współpracuje również aktywnie z placówkami edukacyjnymi z terenu Hiszpanii, przyjmując oraz organizując praktyki zawodowe dla uczniów. W nadchodzącym roku, szkoła planuje również współpracę z placówkami zagranicznymi w ramach nowego programu Erasmus+ zarówno w zakresie przyjmowania uczniów jak i organizowania praktyk uczniów naszej szkoły za granicą.

Współpraca ze szkołami z zagranicy w ramach programu Leonardo da Vinci oraz odbywanie przez uczniów zza granicy praktyk w naszej szkole, przynoszą korzyści zarówno dla nich samych jak i dla uczniów naszej szkoły. Mają oni możliwość konwersowania w różnych językach obcych. Ponadto, pobyt obcokrajowców zwiększa motywacje młodzieży do nauki języków. Mają oni również możliwość obcowania z inną kulturą oraz poszerzenia swoich horyzontów.

Modernizacja Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku II

Celem głównym projektu jest podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego młodzieży Dolnego Śląska poprzez realizację programu rozwojowego szkoły zgodnie z potrzebami rynku pracy. W ramach projektu realizowane są dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych. Ponadto, organizowane są staże zawodowe jak i wycieczki zawodoznawcze. Uczniowie naszej szkoły mają również możliwość wzięcia udziału w kursach specjalistycznych związanych z ich kierunkiem nauki, takich jak kurs barmański, wizażu czy też florystyczny.


 

Nie bójmy się pszczół, poznajmy je bliżej

Projekt realizowany przy współpracy ze szkołą z Pszczelej Woli. Każdego roku, uczniowie Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Krzyżowicach spotykają się z grupą uczniów z Pszczelej Woli. Podczas spotkań, uczniowie mają możliwość wymiany doświadczeń związanych z formami kształcenia zawodowego, zdobyciem wiedzy o rodzajach opakowań biodegradowalnych oraz rozszerzaniem wiedzy dotyczącej ekologicznego trybu życia. Spotkania są również szansą na integrację partnerskich szkół przez warsztaty oraz wycieczki.


 

Pomóżmy kasztanowcom, czyli brygada antyszrotówkowa w PZS Nr 1 w Krzyżowicach

Jest to projekt ekologiczny wieloletni i wielosezonowy, polegającym na ratowaniu zagrożonych inwazją szrotówka kasztanowców w zespole pałacowo-parkowym w Krzyżowicach.

Celem projektu jest zdobywanie wiedzy i umiejętności przyrodniczej i ekologicznej oraz podejmowanie działań chroniących kasztanowce przed zniszczeniem. Uczniowie naszej szkoły już w latach poprzednich starali się chronić te piękne, ale niestety poważnie chorujące drzewa. Zgromadzona do tej pory bogata wiedza na temat szkodnika sprawiła, że kolejne pokolenia młodzieży chcą kontynuować swoje działania profilaktyczne w stosunku do kasztanowców, a także poszerzać wiedzę na temat szkodnika. Realizacja projektu pozwala uzmysłowić skalę problemu i uratować piękne okazy drzew w okolicy naszej szkoły.


 

Jak działa moja gmina.

Projekt realizowany przy współpracy z Fundacją Schumanna. Celem projektu jest zwiększenie aktywności młodych ludzi w życiu społeczności lokalnej, a zwłaszcza zachęcenie ich do udziału w wyborach do samorządu terytorialnego. W ramach projektu uczniowie 15 szkół ponadgimnazjalnych wybranych z całej Polski będą monitorowali działania własnej gminy. Odbędą się także symulacje wyborów radnych i burmistrzów oraz symulacja obrad rady gminy.


 

Taste the diversity 2013

W dniach 1-9 lipca 2013 r.. w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Krzyżowicach miała miejsce międzynarodowa wymiana pn. „TASTE THE DIVERSITY 2013″ – projekt zaaranżowany przez polskiego studenta, Marcina Rosińskiego.

W projekcie udział wzięło 39 osób z sześciu krajów: Rumunii, Turcji, Włoch, Bułgarii, Hiszpanii oraz Polski, w tym troje uczniów z PZS Nr 1. Organizator projektu zaplanował dla uczestników wiele tematycznych zajęć, m.in.: Grzegorz Łapanowski lecture, Culinary/Eco workshop WYLIŻ TALEŻ – trip to market.

W ramach meeting’u odbyły się także zajęcia wyjazdowe do gospodarstwa agroturystycznego w Milejowicach, na obszarze Doliny Baryczy. Uczestnicy projektu zwiedzili również Wrocław, w tym Ostrów Tumski oraz Rynek. W campusie mieszczącym się nieopodal Wrocławia nie zabrakło też tzw. „cultural night”, na których to prezentowano poszczególne obyczaje, kulturę oraz ciekawostki dotyczące krajów zagranicznych gości.