Miejsce praktyk technika rolnika

Praktyki zawodowe w PZS Nr 1

Nagłówek

Od 7 maja uczniowie klas drugich i trzecich technikum  realizują czterotygodniowe praktyki zawodowe.

Celem praktyki jest wprowadzenie do praktycznego wykonywania zawodu w naturalnych warunkach pracy u pracodawcy. Praktyka zawodowa pozwala na zdobywanie doświadczenia w samodzielnym wykonywaniu obowiązków zawodowych, poznanie organizacji pracy w firmie, kształcenie wysokiej kultury zawodowej oraz  kształcenie umiejętności zastosowania wiedzy teoretycznej zdobytej w szkole.

W bieżącym roku szkolnym 45 uczniów pod opieką 4  nauczycieli realizuje praktykę zawodowa za granicą. Technik hotelarstwa i technik rolnik-we Włoszech, a technik hodowca koni i technik weterynarii w Hiszpanii.

Praktyki te realizowane są w ramach projektu MOB 2.0 ( Erasmus+).

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 4  Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Poddziałania 4.2  Program mobilności ponadnarodowej.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany jest w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Asociacion Mundus z Hiszpanii i Stowarzyszeniem YouNet z Włoch.

Realizatorem projektu jest Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Krzyżowicach

Celem projektu jest rozwój zawodowy uczniów Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach oraz zwiększenie ich szans na rynku pracy poprzez rozwój umiejętności współpracy i umiejętnego poruszania się na międzynarodowym rynku pracy wraz z podniesieniem praktycznego poziomu wyuczanego zawodu.

 

Zagraniczna praktyka pozwala  osiągnąć nie tylko zakładane efekty kształcenia zawodowego w  zakresie wiedzy i umiejętności zawodowych, ale  uczy również sprawnego porozumiewania się w języku angielskim oraz samodzielności.  Praktyka to nie tylko praca, w ramach projektu uczniowie mają zapewnione atrakcyjne wycieczki, we Włoszech zwiedzą np. Wenecję, a w Hiszpanii Madryt.

Informujemy, że napisaliśmy kolejny projekt, być może w następnym roku kolejna grupa uczniów również będzie mogła skorzystać z praktyk zagranicznych w ramach programu Erasmus +

 

Iwona Ostrowska

Kierownik kształcenia praktycznego

 

Share this Post!

About the Author : kkwiecien