Ładowanie Wydarzenia
 • To wydarzenie minęło.

Uwaga uczniowie!

Ogłaszamy konkurs fotograficzny „Fotocuda w Krzyżowicach” – iluzje optyczne i inne szaleństwa! 

 

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO DLA UCZNIÓW
POWIATOWEGO ZESPOŁU  SZKÓŁ NR 1 W KRZYŻOWICACH

 

CELE KONKURSU

 1. Konkurs jest prowadzony w celu zainteresowania uczniów fotografią oraz architekturą i walorami przyrodniczymi Krzyżowic.  Zdjęcia powinny ukazywać elementy zabudowy lub walory przyrodnicze, turystyczne i krajoznawcze oraz członków społeczności szkolnej. Mogą pokazywać zwierzęta.
 2. Integracja uczestników konkursu.
 3. Promocja szkoły w Krzyżowicach.
 4. Zapoznanie uczniów z przepisami prawnymi dotyczącymi publikacji wizerunku.

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

 1. Organizatorem konkursu i fundatorem nagród jest Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Krzyżowicach, zwany dalej Organizatorem.
 1. Informacje o konkursie publikowane są: na stronie internetowej Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1
  w Krzyżowicach.

UCZESTNICY KONKURSU

Konkurs jest otwarty dla wszystkich uczniów Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Krzyżowicach. 

WARUNKI KONKURSU

 1. Udział w konkursie jest całkowicie dobrowolny.
 2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wykonanie zdjęć ukazujących architekturę pałacu oraz innych zabudowań lub parków, członków społeczności szkolnej. W konkursie może  być wykorzystany wizerunek zwierząt należących do szkoły.
 3. Prace konkursowe powinny mieć postać fotografii kolorowych lub czarno-białych zapisanych
  w formie cyfrowej. Dopuszcza się możliwość cyfrowej obróbki zdjęć, nie można dokonywać fotomontaży.
 4. Zdjęcie należy opatrzyć tytułem.
 5. Zdjęcia należy przekazać wysłać na adres email: fotokrzyzowice@wp.pl
 6. Każda fotografia w tytule pliku (nazwie) powinna zawierać następujące dane: pierwszą literę imienia i  nazwisko autora, tytuł fotografii.
 7. Każdy uczestnik może zgłosić do udziału w konkursie od 1 do 3 zdjęć.
 8. Wypełnienie załączników i przesłanie zdjęć na email: fotokrzyzowice@wp.pl jest równoznaczne:

– z oświadczeniem o posiadaniu praw autorskich do prezentowanych zdjęć

– uzyskaniem zgody na publikację od osób znajdujących się na fotografii

– wyrażeniem zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych zgodnie z Ustawą z
dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922). 
                                  

9. Przekazanie zdjęć na konkurs jest jednoznaczne z nieodpłatnym udzieleniem prawa na wykorzystanie przesłanych na konkurs zdjęć na
następujących polach eksploatacji:

a) druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie

b) bezterminową prezentację fotografii na stronie szkoły

c) rozpowszechnianie fotografii

d) wprowadzanie do pamięci komputera

e) prezentowanie zdjęć na wystawie stanowiącej podsumowanie konkursu.

10. Organizator zastrzega sobie niedopuszczenie do konkursu zdjęć budzących niesmak, pozbawionych walorów artystycznych  oraz naruszających
prawa osób trzecich.

11. Rodzice lub opiekunowie prawni dziecka zgadzają się na piśmie (załącznik nr 2 do regulaminu) na  opublikowanie imienia, nazwiska, wieku
dziecka oraz zwycięskich prac na stronach  internetowych szkoły  oraz wykorzystanie zdjęć w celach promocyjnych. Osoby pełnoletnie składają
„kartę zgłoszenia uczestnika”  (załącznik nr 1 do regulaminu).

12. Osoby znajdujące się na zdjęciach składają pisemne oświadczenia, że wyrażają zgodę na publikację zdjęć (załącznik nr 3).

13. Bez wyżej wymienionych załączników prace fotograficzne ucznia nie będą brały udziału w konkursie.

TERMINARZ KONKURSU

 1. Przyjmowanie zgłoszeń konkursowych trwa do 31 stycznia 2017 r.
 1. Rozstrzygnięcie konkursu: 10 luty 2017.

NAGRODY

 1. Rozstrzygnięcia konkursu dokona organizator i specjalnie powołane w tym celu jury.
 1. Spośród wszystkich nadesłanych zdjęć organizatorzy wyłonią zwycięzców miejsca I, II, III.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 1. Organizatorzy nie zwracają zgłoszonych prac.
 1. Przystąpienie przez uczestnika do konkursu oznacza zaakceptowanie niniejszego Regulaminu
  oraz wyrażenie zgody na publikację i wykorzystanie pracy konkursowej, podpisanej imieniem
  i nazwiskiem jego autora – zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r. (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922). 
 1. Uczestnicy konkursu przystępując do konkursu wyrażają zgodę na nieodpłatne korzystanie przez organizatorów z nadesłanych zdjęć.
 1.  Fotografie powinny być wykonane indywidualnie, muszą być fotografiami autorskimi, nienagrodzonymi wcześniej w innych konkursach i   nigdzie dotąd niepublikowanymi.

PAMIĘTAJ !

ZACHOWAJ PODSTAWOWE ZASADY KULTURY PODCZAS FOTOGRAFOWANIA.

FOTOGRAFUJĄC LUDZI MUSISZ MIEĆ ICH ZGODĘ NA WYKONANIE ZDJĘCIA ORAZ NA PUBLIKACJĘ ICH WIZERUNKU.

Załącznik nr 1 – pobierz

Załącznik nr 2 – pobierz

Załącznik nr 3 – pobierz

Details

Start:
2017-01-04 @ 08:00
End:
2017-01-31 @ 17:00

Miejsce

Krzyżowice